Apr 28, 2013

Highway No.2 (Mittraprap Highway) Pak Chong


Views of Mittraprap Highway (Highway No.2) in Pak Chong area.
วิวถนนมิตรภาพ อ.ปากช่อง