Jan 5, 2010

Korat Street CCTV Camera

CCTV camera set up in central of Korat City on street corner, this one looks in the direction of Thao Suranaree Monument .

เดินผ่านไป ผ่านมา เงยไปเห็นป้าย "บริเวณนี้มีกล้องวงจรปิด" เป็นของเทศบาลนครนครราชสีมา (สังเกตจากโลโก้) เลยมองหา แล้วกล้องจริงๆ อยู่ตรงไหน.. ใกล้ๆ ป้ายนี้เอง ติดตั้งกับเสาไฟ บริเวณลานย่าโม

สงสัยเหมือนกันว่า....มีกล้องกี่ตัวนา..บริเวณนั้น