Nov 17, 2009

Thanon Chira Railway Station in Korat Downtown

There're two railway stations in Korat City. Thanon Chira is the one in downtown but the major railway station of the Province is Nakhon Ratchasima Railway Station. Thanon Chira is located outside the city moat on Ratchanikul road.


View along the walk on small street (Soi Watcharasalid) that leads to the railway station

Along the way walk from Ratchnikul steet to the station. You will see the entrance to Ban Sok Community on the right-side.

And this old wooden 2-storeys house on the left-side

The small circle front of Thanon Chira Railway Station.

A lot of Sam Loh and some Tuk Tuk there but a lot of people walk from the station to downtown, only 5-10 minutes walk or just walk to Ratchanikul street a few minutes and take local bus no.7 from there to downtown or Yamo Statue area.

Local bus no. 7
Ticket Counter

สถานีรถไฟชุมทางจิระเป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ในเมืองโคราช ใครนั่งรถไฟมาเมืองโคราช ลงที่สถานีจิระ สามารถเดินมาถึงกลางใจเมือง บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ได้เลย ใช้เวลาประมาณ 10 นาที หากไม่อยากเดินก็มีบริการรถสามล้อรอผู้โดยสารอยู่หน้าบริเวณสถานี หรือสามารถเดินออกมาจากหน้าสถานีประมาณ 100 เมตร แล้วรอรถสองแถวเข้าเมือง (สาย 7 รถสีฟ้า) ที่บริเวณถนนราชนิกูลริมคูเมือง